ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ลำดับที่ 11 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจาก   โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้ริเริ่มจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชิณวรณ์    บุณยเกียรติ ในการที่พัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยให้โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนากับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น    
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  จากเหตุผลแห่งทำเลที่ตั้ง คุณภาพงาน ความสำเร็จในอดีต และปัจจุบัน รวมทั้งระยะทาง เป็นข้อมูลตัดสินใจให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้เป็นโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ โดยคำนึงถึงจุดกระจายความเจริญและพัฒนาการศึกษา ในรูปแบบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้กระจายอยู่ในต่างอำเภอเป็นจตุรทิศ คือ
            ทิศเหนือ (สภาพจริงคือตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
            ทิศตะวันออก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
            ทิศใต้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
            ทิศตะวันตก โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ (เป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช)
            การที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยประวัติท่านเกิดที่อำเภอ  ลานสกา  (ใกล้วัดปะธรรมาราม) เมื่อกล่าวถึงบารมีและเจตนาที่ดีต่อประเทศชาติ ถือเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยั่งยืนของความเป็นไทยที่สุดขณะนี้ เมื่อประกอบกับท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
            การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การสั่งสมคุณงามความดี เกียรติยศ และคุณค่าทางการศึกษาของโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เป็นสิ่งที่ปรากฏ และเมื่อได้ร่วมพัฒนาอยู่ในเครือข่ายกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก็ยิ่งจะนำไปซึ่งความพร้อม โอกาส และความสำเร็จอันจะเป็นผลดีต่อชาวลานสกาประชาสรรค์ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชและสังคมการศึกษาทั่วไปเป็นส่วนรวม