ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

       ๑. พัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาพดีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตรสาธารณะและเป็นแบบอย่างที่ดี
       ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ด้านวิชาการ มีทักษะการคิด การแก้ปัญหาสามารถ
          ใช้ภาษาเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพ

       ๓. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไป
          ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม