ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 


ห้องเรียน จำนวนนักเรียน(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.1/1 8 15 23
ม.1/2 10 29 39
ม.1/3 15 26 41
ม.1/4 19 15 34
ม.1/5 20 15 35
ม.1/6 19 16 35
รวม 91 116 207ห้องเรียน จำนวนนักเรียน(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.2/1 6 15 21
ม.2/2 4 34 38
ม.2/3 10 29 39
ม.2/4 22 19 41
ม.2/5 23 15 38
ม.2/6 20 16 36
รวม 85 128 213ห้องเรียน จำนวนนักเรียน(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.3/1 6 9 15
ม.3/2 9 26 35
ม.3/3 10 25 35
ม.3/4 18 13 31
ม.3/5 20 13 33
ม.3/6 20 12 32
รวม 83 98 181ห้องเรียน จำนวนนักเรียน(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.4/1 7 16 23
ม.4/2 4 16 20
ม.4/3 6 25 31
ม.4/4 17 22 39
รวม 34 79 113ห้องเรียน จำนวนนักเรียน(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.5/1 7 22 29
ม.5/2 6 23 29
ม.5/3 9 18 27
ม.5/4 12 5 17
รวม 34 68 102ห้องเรียน จำนวนนักเรียน(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.6/1 5 29 34
ม.6/2 10 22 32
ม.6/3 14 18 32
ม.6/4 11 13 24
รวม 40 82 122จำนวนนักเรียนชาย 367
จำนวนนักเรียนหญิง 571
รวมนักเรียนทั้งหมด 938