ข่าวกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลิงค์การประชุมออนไลน์ Goolge Meet การแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ลิงค์การประชุมออนไลน์ Goolge Meet
การแก้ไขผลการเรียน  ครั้งที่  2  ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
*****************************************************
ลิงค์การประชุมหลัก
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรื่องการแก้ผลการเรียนครั้งที่ 2
วันพุธ, 20 ตุลาคม · 8:00am ถึง 16:30pm
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/tvq-rhhz-pxd
รหัสประชุม : tvq-rhhz-pxd
------------------------------------------------
เชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
เข้าร่วมลิงค์กลุ่มไลน์
ลงทะเบียนนักเรียนแก้ไขผลการเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


------------------------------------------------
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ติดตาม นร. แก้ตัว ม.1 1_2564"
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/MSsRKUw3os1Zrby_fxG6RB2q1ErtG4qsZi1c2g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
------------------------------------------------
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ติดตาม นร. แก้ตัว ม.2 1_2564"
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
------------------------------------------------
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ติดตาม นร. แก้ตัว ม.3 1_2564"
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
------------------------------------------------
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ติดตาม นร. แก้ตัว ม.4 1_2564"
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
------------------------------------------------
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ติดตาม นร. แก้ตัว ม.5 1_2564"
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
------------------------------------------------
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ติดตาม นร. แก้ตัว ม.6 1_2564"
โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
------------------------------------------------
 
1. นางวาทนันท์  พรหมดำ
    ลิงค์การประชุม : เข้าประชุมกับนักศึกษาฝึกสอน
    รหัสประชุม : 
------------------------------------------------
2. นายภาณุวิชย์  สุขขี
    ศ32201 รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี 1
    ศ33101 รายวิชาศิลปะกับชีวิต 5
    ศ22101 ศิลปะกับชีวิต 3
    ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/wpy-zctt-jxd
    รหัสประชุม : wpy-zctt-jxd
------------------------------------------------
3. นางสาวรัตนาภรณ์  รัสมะโน
    I22201 (I S ม.2/6 )
    ศ23101  ศิลปะกับชีวิต 5
    ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/fju-buuq-uhz
    รหัสประชุม : fju-buuq-uhz
------------------------------------------------
4. นางสาวบุญญารัตน์  มีฮิ่น
    ท32101 ภาษาไทย (ม.5)
    ท33101 ภาษาไทย (ม.6)
    ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/snz-rnbb-sth
    รหัสประชุม : snz-rnbb-sth

------------------------------------------------
5. นางปราณีต  วัฒน์ฐิยา
    ภาษาไทย ม.3 
    ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/kpp-hwrs-zoz
    รหัสประชุม : kpp-hwrs-zoz

------------------------------------------------
6. นางสาววิไลลักษณ์  ปลอดเถาว์
    ท21101  ภาษาไทย
    ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/yec-yatr-eot
    รหัสประชุม : yec-yatr-eot
------------------------------------------------
7. นางจุฑามาศ ภู่ภักดีพันธ์
    ท 22101  ภาษาไทย
    ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/rti-ecmq-zyp
    รหัสประชุม : rti-ecmq-zyp
------------------------------------------------

8. นายเกรียงไกร   ดวงพาพล
    พ22101  สุขศึกษา ม.2
    ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/xik-brww-bgi
    รหัสประชุม : xik-brww-bgi
------------------------------------------------
9. นายสุฤทธิ์ มหรรณพ
    รหัสวิชา พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (ม.5)
    รหัสวิชา พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 (ม.6)
    ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/ery-aqev-adz
    รหัสประชุม : ery-aqev-adz
------------------------------------------------
10. นางพณาวรรณ     สิริกาญจน์
      พ21101สุขษึกษา 1
      พ23101สุขศึกษา5
      พ31101สุขศึกษาและพลศึกษา3
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/kkw-pcez-bxw
      รหัสประชุม : kkw-pcez-bxw
------------------------------------------------
11. นางสาวอำภา  พิมพันธ์
      ส21101  วิชาสังคมศึกษา1
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/noe-wsge-pvg
      รหัสประชุม :noe-wsge-pvg
------------------------------------------------

12. นางสาวภัทราภรณ์ ทินวงค์
      ส 22101  สังคมศึกษา 3
      ส 22163  ประวัติศาสตร์ 3
      ส 31281  ภูมิศาสตร์กายภาพ
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/vmu-eowy-gpj
      รหัสประชุม : vmu-eowy-gpj

------------------------------------------------
13. นางสาววันเพ็ญ  ขุนราช
      ส 21161  วิชาประวัติศาสตร์
      ส 22101  วิชาสังคมศึกษา
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/fhd-kksx-ojx
      รหัสประชุม : fhd-kksx-ojx
------------------------------------------------
14. นายสรายุทธ  ผดุงกาญจน์
      ส21101  สังคมศึกษา 1
      ส30231  หน้าที่พลเมือง 1
      ส31101  สังคมศึกษา 1
      ส32221  การปกครองไทย
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/xun-usvh-hhg
      รหัสประชุม : xun-usvh-hhg
------------------------------------------------
15. นายสุทิน กิจจะ
      ลิงค์การประชุม :  ติดต่อไลน์ส่วนตัว
      รหัสประชุม : 
------------------------------------------------
16. นายภณ  เพ็งสกุล
      ส23165  ประวัติศาสตร์ 5 ม.3 
      ลิงค์การประชุม : เข้าประชุมกับนักศึกษาฝึกสอน
      รหัสประชุม : 
------------------------------------------------
17. นางสุภารัตน์ เนาวรัตน์
      ส22101 สังคมศึกษา3 ม.2
      ส23101 สังคมศึกษา 5 ม.3
      ส30261 นครศรีธรรมราชศึกษาม.4/4
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/joe-icuy-cvv
      รหัสประชุม : joe-icuy-cvv
------------------------------------------------

18. นางสาวนิตยา  พิทักษ์คชวงค์
      ลิงค์การประชุม : เรียบร้อยแล้ว
      รหัสประชุม : 
------------------------------------------------
19. นายชูศักดิ์  พิศแลงาม
      ค22101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
      ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/hbo-bqcc-jea
      รหัสประชุม : hbo-bqcc-jea
------------------------------------------------
20. นางสาวศุภลักษณ์  ขุนนำ
      ค23101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
      ค32101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/msc-vwzz-bqe
      รหัสประชุม : msc-vwzz-bqe

------------------------------------------------
21. นางจรรย์ธน  เดชเดโช
      ค32201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ม.5/3
      ชุมนุมและสาธารณประโยชน์ ม.3/6
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/bka-pogn-jjg
      รหัสประชุม : bka-pogn-jjg
------------------------------------------------

22. นางจุฬารัตน์  ศรีจำนอง
      ลิงค์การประชุม :  เรียบร้อยแล้ว
      รหัสประชุม : 
------------------------------------------------

23. นางชุลีพร  หมันเร๊ะ
      ค21101  คณิตศาสตร์
      ค22101 คณิตศาสตร์
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/iww-usvf-tee
      รหัสประชุม :  iww-usvf-tee
------------------------------------------------
24. นางพีระพันธ์   เที่ยวแสวง
      ว22101  วิทยาศาสตร์ 3
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/svw-zsyx-ukw
      รหัสประชุม : svw-zsyx-ukw
------------------------------------------------
25. นางสุภาวดี  สุริยผล
      ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน1
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/cff-ihgs-ajc
      รหัสประชุม : cff-ihgs-ajc
------------------------------------------------
26. นางสาวเกศศิรินทร์   มหรรณพ
      ว32241  ชีววิทยา 3
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/hgm-janf-aqh
      รหัสประชุม : hgm-janf-aqh
------------------------------------------------
27. นางสาวนุชนาฏ   บุญราศรี
      ว23101  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/wum-xuuj-kde
      รหัสประชุม : wum-xuuj-kde
------------------------------------------------
28. นางสาวปิยะรัตน์   นาคสุวรรณ
      I22201  IS1
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/ggq-ipnn-cfc
      รหัสประชุม : ggq-ipnn-cfc
------------------------------------------------
29. นางสาวศุภรัตน์ ภู่ดอก
      วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/egt-nvhc-dsx
      รหัสประชุม : egt-nvhc-dsx
------------------------------------------------
30. นางสาวณัฏฐณิชา  สินทอง
      ว23103  การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/xnc-pmit-noq
      รหัสประชุม : xnc-pmit-noq
------------------------------------------------
31. นายศักดิ์ชัย  ดวงน้ำแก้ว
      ง23205  การออกแบบและเทคโนโลยี
      ว30107  การออกแบบและวิทยาการคำนวณ 3
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/ueq-kpfe-xwf
      รหัสประชุม : ueq-kpfe-xwf
------------------------------------------------
32. นางนภาพร  จงกล
      คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
      คอมพิวเตอร์กราฟิก
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/xcb-osww-jtv
      รหัสประชุม : xcb-osww-jtv
------------------------------------------------
33. นายสมมารถ  จำนองวุฒิ
      ง21101  การงานอาชีพ 
      ง31101  การงานอาชีพ 
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/gqz-odmh-xfz
      รหัสประชุม : gqz-odmh-xfz
------------------------------------------------
34. นางสุกัญญา ชุมพล
      ง22141  ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า 1
      ง23203  โครงงานอาชีพ 1
      ง21101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/zwx-cqfh-yjs
      รหัสประชุม : zwx-cqfh-yjs
------------------------------------------------
35. นายณรงค์ เที่ยวแสวง
      ง23203  โครงงาน ม.3/5 3/6 
      ง30275  ช่างผลิตภัณจากวัสดุท้องถิ่น ม.5/4
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/hmn-vjaz-uua
      รหัสประชุม : hmn-vjaz-uua
------------------------------------------------
36. นางวันเพ็ญ  บุญศาสตร์
      อ​21101  ภาษาอังกฤษ​
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/vae-kdfz-tpk
      รหัสประชุม : vae-kdfz-tpk
------------------------------------------------
37. นางจิราภรณ์  จุติโชติ
      อ23101  ภาษาอังกฤษ 5 ม.3
      อ30214  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/mkc-egwa-owb
      รหัสประชุม : mkc-egwa-owb
------------------------------------------------
38. Mr. Edwin  Madriaga
      ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ม.1/1
      ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ม2/1-2/6
      ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ม3/1
      ภาษาอังกฤษอังกฤษฟัง-พูด ม.4/3-4/4
      ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.5/3-5/4
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/zry-hgca-ivw
      รหัสประชุม : zry-hgca-ivw
------------------------------------------------
39. นางสาวอุไรวรรณ  บุญเนือง
      จ 30201  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1 (ม.4)
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/rhs-wcsu-icv
      รหัสประชุม : rhs-wcsu-icv
------------------------------------------------
40. นางพะงาลักษณ์ จาง
      อ23101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 ม.3
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/eay-rbkd-cyd
      รหัสประชุม : eay-rbkd-cyd
------------------------------------------------
41. นางสาวพัชรีย์ เงินพรหม
      อ30212 ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 1
       อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
      ลิงค์การประชุม :  https://meet.google.com/noo-xszk-sgy
      รหัสประชุม : noo-xszk-sgy
------------------------------------------------
42. นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชย์กุล
      อ22101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/gxc-fkgi-dws
      รหัสประชุม : gxc-fkgi-dws
------------------------------------------------
43. นางสาวจนิสญา อินทระ
      Is  ม.2
      อ31101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/euq-zrwp-brm
      รหัสประชุม : euq-zrwp-brm
------------------------------------------------
44. นางสาวปานศิริ  ไปดี
      ก21909  แนะแนว ม.1
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/agy-omyd-atg
      รหัสประชุม : agy-omyd-atg
------------------------------------------------
45. นายยุทธพงษ์ จุติผล (สอนแทนครูนภาพร จงกล)
      ง21201 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/aqt-rukw-xyj
      รหัสประชุม : aqt-rukw-xyj
------------------------------------------------
46. นางสาวจิตลัดดา ดิฐโรจน์ (สอนแทนครูนิตยา พิทักษ์คชวงค์ ครูชุลีพร หมันเร๊ะ)
      ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/xnu-dqtv-rtv  
      รหัสประชุม : xnu-dqtv-rtv  
------------------------------------------------
47. นายสราวุธ กุหลาบวรรณ (สอนแทนนางสาวศุภลักษณ์ ขุนนำ)
      ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/diy-dgjf-tvj
      รหัสประชุม : diy-dgjf-tvj 
------------------------------------------------
48. นายภูธิป มังกรฤทธิ์ (สอนแทนครูณัฏฐณิชา สินทอง)
      ว22103 วิทยาการคำนวณ 2 ม.2
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/jqa-juqg-jhk
      รหัสประชุม : jqa-juqg-jhk
------------------------------------------------
49. นางสาวกรรณิการ์ สุขใส (สอนแทนคุณครูอำภา พิมพันธ์)
      ส 21101 สังคมศึกษา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง 4 6)
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/noe-wsge-pvg 
      รหัสประชุม : noe-wsge-pvg 
------------------------------------------------
50. นายวสันต์ วงศ์สวัสดิ์ ( สอนเเทนครูเกรียงไกร ดวงพาพล )
      พ 22103 พลศึกษา 3 ม.2
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/xwu-kaoe-xok
      รหัสประชุม : xwu-kaoe-xok
------------------------------------------------
51. นางสาวสุดารัตน์ เนียมสม (สอนแทนครูภณ เพ็งสกุล)
      ประวัติศาสตร์ 5 ม.3 (ส23165)
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/vou-izmy-cwa
      รหัสประชุม : vou-izmy-cwa
------------------------------------------------
52. นางสาวปิ่นมณี กรรมโชติ (สอนแทนครูศุภรัตน์ ภู่ดอก)
      ว 30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)
      ลิงค์การประชุม : meet.google.com/ayu-ccxv-bav
      รหัสประชุม : ayu-ccxv-bav
------------------------------------------------
53. นายฉัตรชฎา แป้นแก้ว (ครูเกรียงไกร ดวงพาพล)
      พ23103 พลศึกษา 5 ม.3
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/uva-uqnd-fzf
      รหัสประชุม : uva-uqnd-fzf
------------------------------------------------
54. นายกัมปนาท อนงค์ (สอนแทนคุณครูสุฤทธิ์ มหรรณพ)
      พ.21103 พลศึกษา 1 ม.1
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/ery-aqev-adz
      รหัสประชุม : ery-aqev-adz
------------------------------------------------
55. นายอรรถชาติ เกลี้ยงจิตร (สอนแทน ครูภาณุวิทย์ สุขขี) 
      ศ32201 รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี 1 
      ศ33101รายวิชาศิลปะกับชีวิต 5
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/wpy-zctt-jxd
      รหัสประชุม : wpy-zctt-jxd
------------------------------------------------
56. นายกฤดิชาติ สายวิจิตร (สอนแทน ครูวาทนันทน์ พรหมดำ) 
      ศ23101รายวิชาศิลปะกับชีวิต 5 ม.3
      ศ.นาฏศิลป์สากล ม.6
      ศิลปะกับชีวิต ม. 5
      ลิงค์การประชุม : https://meet.google.com/yxe-kytr-soc
      รหัสประชุม : yxe-kytr-soc
------------------------------------------------

 


 


 
 

โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2564,23:55   อ่าน 5387 ครั้ง