ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุญญารัตน์ มีฮิ่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิไลลักษณ์ ปลอดเถาว์
ครู คศ.2

นางสุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์
ครู คศ.1

นางปราณีต วัฒน์ฐิยา
ครู คศ.1

นางธิดารัตน์ ฉิมมี
ครูผู้ช่วย