กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฬารัตน์ ศรีจำนอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิตรลดา อุ่นประเดิม
ครู คศ.3

นางจรรย์ธน เดชเดโช
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา พิทักษ์คชวงค์
ครู คศ.2

นายชูศักดิ์ พิศแลงาม
ครู คศ.2

นางจุลีพร หมันเร๊ะ
ครู คศ.2

นางสาวสุภลักษณ์ ขุนนำ
ครูผู้ช่วย