ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฬารัตน์ ศรีจำนอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิตรลดา อุ่นประเดิม
ครู คศ.3

นางจรรย์ธน เดชเดโช
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา พิทักษ์คชวงค์
ครู คศ.2

นายชูศักดิ์ พิศแลงาม
ครู คศ.2

นางจุลีพร หมันเร๊ะ
ครู คศ.2

นางสาวสุภลักษณ์ ขุนนำ
ครูผู้ช่วย