ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาวดี สุริยผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนุชนาฎ บุญราศรี
ครู คศ.2

นางพีระพันธ์ เที่ยวแสวง
ครู คศ.3

นางสาวปิยะรัตน์ นาคสุวรรณ
ครู คศ.2

นายพิชากร โสตทิพย์
ครู คศ.2

นางสาวเกศศิรินทร์ มหรรณพ
ครู คศ.1