ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววันเพ็ญ ขุนราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุทิน กิจจะ
ครู คศ.2

นายภณ เพ็งสกุล
ครู คศ.2

นางสาวอำภา พิมพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวภัทราภรณ์ ทินวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายสรายุทธ ผดุงกาญจน์
ครูผู้ช่วย