ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพณาวรรณ สิริกาญจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุฤทธิ์ มหรรณพ
ครู คศ.3

นายเกรียงไกร ดวงพาพล
ครู คศ.1