ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวาทนันท์ พรหมดำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภานุวิชย์ สุขขี
ครูผู้ช่วย