ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง/แม่บ้าน

นายคะนอง อวยศิลป์

นายสมจิตร ชฎากาญจน์

นายสมบัติ ยศกิจ

นางปัจมาพร ฟองเกิด