ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางช่อทิพย์ ทองไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางลำยอง บรรจงเมือง
ครู คศ.3

นายณรงค์ เที่ยวแสวง
ครู คศ.3

นางนภาพร จงกล
ครู คศ.2

นางณัฏฐณิชา สุทธิวิริวรรณ
ครู คศ.1

นายศักดิ์ชัย ดวงน้ำแก้ว
ครูผู้ช่วย