กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพะงาลักษณ์ จาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจนิสญา อินทระ
ครู คศ.2

นางยุพดี กำจรฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชย์กุล
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ บุญศาสตร์
ครู คศ.2

นางจิราภรณ์ จุติโชติ
ครู คศ.1

อุไรวรรณ บุญเนือง
ครู คศ.1