ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพะงาลักษณ์ จาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจนิสญา อินทระ
ครู คศ.2

นางยุพดี กำจรฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชย์กุล
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ บุญศาสตร์
ครู คศ.2

นางจิราภรณ์ จุติโชติ
ครู คศ.1

อุไรวรรณ บุญเนือง
ครู คศ.1