ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จันทร์มูสิก
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตร สินธู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา กฐินหอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ศรีเชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัลยา โอฬาร์กิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมจินต์ จ่างทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชือบ จิตสามารถ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์ธนาพงศ์ ธนวฒฺตโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุนทรจิตตารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางผลศรี ศรีวิไล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศศินันท์ เจริญพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ภู่วัฒนาพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชิต ศรีใส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย กำจรฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ปานหงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ